Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is geldig vanaf 25/05/2018.
We houden ons het recht toe om deze verklaring te allen tijde te wijzigen, indien dit nodig zou zijn.
Gelieve dan ook onze privacyverklaring na te lezen vooraleer een actie te ondernemen.

WoninGent hecht veel belang aan de correcte en veilige verwerking van uw gegevens. We doen dit volgens de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wat dit voor jou betekent, kan je hieronder lezen.

 

Bescherming persoonlijke levenssfeer: Privacy

De meeste informatie is op of via deze website beschikbaar zonder dat je persoonsgegevens moet doorgeven.

Als we in bepaalde gevallen toch persoonlijke informatie vragen, dan worden de gegevens verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (25 mei 2018).

De persoonsgegevens die we verzamelen in het kader van onze werking, nemen we op in de bestanden van WoninGent. Deze gegevens worden uitsluitend opgevraagd en verwerkt om de efficiënte en de correcte samenstelling van het dossier van (kandidaat-)huurders en (kandidaat-)kopers mogelijk te maken, om de concrete huur-, of koopvoorwaarden voor een sociale woning vast te stellen en om na te gaan of deze voorwaarden worden nageleefd.

Meer gedetailleerde informatie hieromtrent vind je via deze linken:
(kandidaat-) huurders
(kandidaat-) kopers

Je kan  op de website van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) nalezen aan wie onze woonorganisatie jouw gegevens mag doorgeven en waarom. Dat is geregeld in 'machtigingen'.

 

Kan je jouw informatie controleren en aanpassen?

Ja, dat kan. Je kan jouw informatie altijd controleren.

Stuur hiervoor een e-mail naar

Wij bezorgen jou dan deze informatie.

Is iets niet correct? Dan kan je dit laten aanpassen. De foutieve informatie gebruiken wij niet meer.

Ben je niet akkoord met hoe wij informatie verwerken?

Vind jij dat WoninGent onterecht informatie heeft? Dan kan je ons vragen om - onder voorbehoud van wettelijke bepalingen - deze informatie te wissen of om ze te bewaren, maar niet meer te gebruiken. 

Ook kan je een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit via  contact@apd-gba.be of via brief naar Drukpersstraat 35, 1000 Brussel.

Vermeld in deze e-mail of brief waarom jij niet akkoord bent. De Gegevensbeschermingsautoriteit zal jouw klacht behandelen.

 

Vragen?

Heb je vragen over jouw informatie?
Dan kan je terecht bij onze verantwoordelijke privacy. Contacteer ons via
ikhebeenvraag@woningent.be.

Je kan ook terecht bij de privacyfunctionaris van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, ons ondersteunend agentschap bij de Vlaamse overheid, via privacy@vmsw.be.

Heb je algemene vragen over privacy?
Dan kan je terecht bij de Gegevensbeschermingsautoriteit. Meer informatie vind je op
www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.

 

Inhoud website?

De verschillende pagina’s die je raadpleegt op deze website of die je verkrijgt via interactieve toepassingen, hebben een zuiver informatieve en indicatieve waarde. We werken deze website op regelmatige tijdstippen bij.

WoninGent geeft geen garanties over de actualiteit, accuraatheid, correctheid, volledigheid of geschiktheid voor een bepaald doel van de informatie, de gegevens of publicaties.

De intellectuele eigendomsrechten van de informatie, publicaties en gegevens op deze website komen toe aan WoninGent. Je mag hierop geen inbreuk maken.

Je mag deze informatie, publicaties of gegevens in geen enkele vorm overdragen, verkopen, verspreiden of reproduceren. Je hebt hiervoor de uitdrukkelijke voorafgaande en schriftelijke toestemming van de auteur of van zijn rechthebbenden nodig.

 

Cookies?

Deze website gebruikt cookies om de prestaties van de website te verbeteren. Je kunt de cookies weigeren via jouw browserinstellingen, maar dan zullen sommige onderdelen in de website niet of niet optimaal werken.

We gebruiken:

Noodzakelijke cookies

Deze cookies zijn onmisbaar om op een veilige manier jouw identiteit te controleren, jou op basis daarvan toegang te geven tot de toepassingen en jouw sessie te onthouden.

 

Functionele cookies

Deze cookies verbeteren het functioneren en de gebruiksvriendelijkheid van onze website.  Denk aan mobiel telefoongebruik, eerder bezochte pagina's, taalvoorkeur en Google Analytics.

Heb je nog vragen?

Contacteer ons. We helpen je graag verder.