Aanpassingen berekening huurprijs

Bewoners

Na een eerste analyse van de nieuwe huurprijsberekening doet de Vlaamse overheid enkele bijsturingen. Deze bijsturingen gaan over het inkomen van familieleden met een ernstige handicap en gelden met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2020. Bewoners op wie deze veranderingen van toepassing zijn, zullen een infobrief en nieuwe huurprijsberekening van WoninGent ontvangen.
 

Niet of gedeeltelijk meetellen inkomen familieleden met een ernstige handicap

Welk inkomen telt niet langer mee?

  • Het inkomen van familieleden die ernstig gehandicapt zijn en van wie het inkomen gelijk of lager is dan de geïndexeerde inkomensvervangende tegemoetkoming, tellen we niet langer mee in de berekening van de huurprijs. 
  • Bij familieleden die ernstig gehandicapt zijn maar van wie het inkomen hoger is dan de geïndexeerde inkomensvervangende tegemoetkoming, telt maar een deel van het inkomen mee. Zij krijgen een vrijstelling van het inkomen tot aan het bedrag van de geïndexeerde inkomensvervangende tegemoetkoming. We houden dus alleen rekening met het inkomen dat hoger is dan de geïndexeerde inkomensvervangende tegemoetkoming.

Over welke inwonende familieleden gaat het?

  • Deze aanpassing geldt voor familieleden in de eerste, tweede en derde graad. Daarmee bedoelen we ouders, kinderen, grootouders, kleinkinderen, broers, zussen, ooms, tantes, neven, nichten, overgrootouders en achterkleinkinderen. 
     

Een dubbele gezinskorting voor personen met een handicap

  • Voor elke persoon ten laste krijg je een korting. Dit verandert niet. Een persoon ten laste is een kind waarvoor je kindergeld krijgt of een persoon met een handicap.
  • Familieleden die ernstig gehandicapt zijn en voor wie je kinderbijslag krijgt, kregen al een dubbele gezinskorting. Vanaf nu krijg je ook een dubbele gezinskorting voor ernstig gehandicapte familieleden voor wie je geen kinderbijslag krijgt.
     

Heb je nog vragen?

Contacteer ons. We helpen je graag verder.